TRIO RESER NY VC-FOND

Trio Impact Invest har utsetts till ny fondförvaltare av regionalt riskkapital i Stockholm

Holdingbolagen inom universitetsalliansen Stockholm Trio (KI, KTH och SU) etablerar ett nytt investeringsbolag, Trio Impact Invest AB, med inriktning på sådd- och tidiga uppstartsinvesteringar i forskningsbaserade/ forskningsintensiva deeptech-bolag. Bolaget har i konkurrens utsetts till ny fondförvaltare av regionalt riskkapital i region Stockholm. Kapitalanskaffning pågår under hösten 2023 och investeringsverksamheten väntas starta under första halvåret 2024. 

Stockholmsregionen är idag ett europeiskt nav för forskning och innovation och regionen siktar på att bli världens mest innovationsdrivna ekonomi. Samtidigt finns det ett tydligt och uttalat gap på kapitalmarknaden när det kommer till tidigt riskvilligt och långsiktigt kapital till forskningsbaserade bolag med hög risk, komplexitet och lång tid till marknaden. Bolag som bygger på banbrytande teknologier, kallat deeptech, spelar en nyckelroll i industriell och hållbar utveckling, men brottas med stora utmaningar att attrahera kapital med förståelse för, samt tillräcklig uthållighet att över tid stötta bolagen och sänka risken för senare fasers investerare.

Stockholm Trio tillhör som samlad miljö de starkaste i världen med drygt 30% av all akademisk forskning och forskarutbildning i Sverige och 15–20% av alla studenter. Årligen initieras över 200 nya forskningsbaserade innovationsprojekt med stöd av innovationskontoren vid Stockholm Trio.

”Jag är oerhört glad över att vi nu utökar vårt samarbete genom etableringen av Trio Impact Invest AB. Tillsammans kan vi stärka Stockholms förmåga att utveckla och skala upp deeptech-bolag. På så vis kan vi stärka Stockholms konkurrenskraft och bidra till ekonomisk utveckling, grön omställning, välfärd, säkerhet och resiliens.” säger Lisa Ericsson, VD KTH Holding AB

Holdingbolagen är en integrerad del av det lärosätesanknutna innovationsekosystemet med unik kunskap och förståelse för den kontext tidiga innovationer skapas i. De har även god access till stora flöden samt unik tillgång till akademiska experter, industriella samarbeten samt forsknings-infrastruktur för att bedöma och utveckla forskningsbaserade bolag.

”Holdingbolagen i Stockholm har lång erfarenhet av att tidigt investera i och utveckla deeptech-bolag som adresserar stora samhällsutmaningar och tillsammans investerar vi idag i ca 15 nya bolag per år och förvaltar ca 100 innehav. Det känns oerhört roligt att nu kunna ta klivet ut och utöka vårt samarbete ytterligare”, säger Mona Wilcke, VD SU Holding AB

Under senare år har en uppsjö av aktörer pekat på behovet av offentlig-privat samverkan för att lösa finansieringsbristen för deeptech-bolag i tidiga utvecklingsfaser. I Sverige bidrar ideella, statliga och kommersiella finansiärer till forskningens finansiering, men det är få som möjliggör kapital för att forskning ska omvandlas till företag. Trio Impact Invests ambition är att skapa en starkare samverkan mellan offentligt, privat och ideellt kapital genom etablerandet av en stiftelse som samlar privata donationer med syfte att öka tillgången på forskningsfinansiering som kan riktas mot att validera forskningens kommersiella potential.

”En stärkt samverkan mellan privat, offentligt och ideellt kapital är en förutsättning för att Sverige ska lyckas behålla sin position som innovationsland. Fonder kopplade till utländska universitet, framförallt i UK och USA, har under lång tid finansierats med ideellt kapital. Trio Impact Invest har alla förutsättningar att som första svenska universitetssatsning lyckas i det arbetet” säger Johan Weigelt, VD Karolinska Institutet Holding AB 

För mer information kontakta Siimon Vaske, ansvarig Trio Impact invest, 073-0808700 samt siimon.vaske@kthholding.se

Om Universitetsalliansen Stockholm Trio:

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har sedan 2019 ingått i universitetsalliansen Stockholm Trio i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildnings-miljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen. För mer info se Universitetsalliansen Stockholm trio | KTH

Om Karolinska Institutet Holding AB  Hem – KI Holding

Om KTH Holding AB Hem – KTH Holding AB

Om SU Holding AB SU Holding – SU Holding